Get Adobe Flash player
f1
f2

จากจุดเริ่มต้นของการทำงานในบริษัทเฟอร์นิเจอร์ชั้นนำ รวมถึงการออกแบบตกแต่งที่พักอาศัย บ้าน คอนโด สำนักงาน ร้านอาหาร และงานออกแบบภายในอาคารต่างๆ มาแล้วเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี ทำให้เราได้สะสมประสบการณ์ ในการทำงาน มองเห็นข้อดี-ข้อเสีย ของงาน ปัญหาต่างๆ ความต้องการ และค่าใช้จ่ายที่ลูกค้าต้องการควบคุม รวมถึงวัสดุที่เหมาะสมทนทานกับการทำงานในประเภทงานแต่ละชนิด Room Design 168 Interior & Construction เน้นแนวทางการทำงานที่ลูกค้าสามารถมีส่วนร่วมมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบ การกำหนดงบประมาณที่เหมาะกับความต้องการ